Algemene voorwaarden

Ophalen en terugbrengen van de caravan

Adres: Koehorstmaat 5, 7561 BM Deurningen
Ophalen: na 15:00 uur; is de caravan eerder klaar dan nemen we contact op.

Terugbrengen: tussen 09:00 en 11:00 uur; later terug is niet mogelijk.

Reis en annuleringverzekering

We adviseren u dringend om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
Mocht u lid zijn van de ANWB en heeft u ‘‘Wegenwacht Europa Service’’, dan raden wij u aan een ‘‘Aanhang- wagen Service Buitenland’’ supplement aan te vragen bij de ANWB (eenmalig 14 euro). Hiermee kunt u bij pech rekenen op sleutelhulp of repatriering van de caravan (dit om hoge kosten te voorkomen).

Verhuur in de winter

In de winter is het alleen toegestaan om met de caravan naar een relatief warme bestemming te gaan zoals Spanje of Portugal. Een wintersportbestemming is niet toegestaan.

Festival

Een festivalbestemming/verblijf op een festivalterrein is met de caravan niet toegestaan.

Huishoudelijke regels

• Roken in de caravan is niet toegestaan.
• Het meenemen van huisdieren in de camper is niet toegestaan, tenzij met toe

stemming.
• Reizen is alleen toegestaan in de landen vermeldt op de groene kaart, zonder

negatief reisadvies t.a.v. covid-19.
• Binnenkant/interieur van de caravan dient schoon te zijn bij inleveren na huur

periode; ook de afvalwatertank en het cassettetoilet zijn schoongemaakt. Schoon

maak buitenzijde caravan wordt door ons gedaan.
• Bij niet voldoen aan bovenstaande schoonmaakeisen, wordt 300 euro ingehouden

op de borg.

Na het boeken ontvangt u een e-mail met de bevestiging en een betaallink met een aanbetaling van 20%. Boekt u minimaal 14 dagen van te voren? Dan ontvangt u een betaallink met een aanbetaling van 40%. Deze betaalt u binnen 14 dagen. Door de aanbetaling machtigt u ons om ook het resterende bedrag automatisch een week voor uw vertrek van uw rekening af te boeken. Ook geeft u hiermee toestemming om de borg in te houden. Boekt u maximaal 14 dagen van te voren? Dan moet het volledige huurbedrag betaald worden.

Betaling

DE WITTE BEER CARAVANS Koehorstmaat 5
7561 BM Deurningen
T: 06 53 86 42 81 E: info@dewittebeer.nl Onderdeel van ’t Markslag B.V.

HUISREGELS EN VOORWAARDEN

- Zorg te dragen dat de bestuurder in het bezit is van een geldig rijbewijs en daarmee de caravan mag vervoeren.

1. Verplichtingen huurder;

- De verschuldigde huur- en borgsom te voldoen ook al gebruikt hij de caravan niet of voor een gedeelte van de huurperiode, tenzij er annuleringskosten worden voldaan.

- De caravan zorgvuldig, in overeenstemming met zijn bestemming, te gebruiken.
- De instructies van de verhuurder op te volgen.
- De caravan niet aan anderen dan aangegeven in deze overeenkomst in gebruik te geven of te verhuren.
- De caravan tijdig (zoals afgesproken in deze overeenkomst) en in dezelfde staat als bij aanvang van de caravan

in te leveren bij verhuurder.

2. Borg

De waarborgsom is 1000 euro. Door de aanbetaling machtigt u de verhuurder de borg in te houden. Deze incasso zal door verhuurder, worden vernietigd als geen toerekenbare schade door huurder aan de caravan is ontstaan of geconstateerd. Mocht de borg niet toereikend zijn, dan kan verhuurder de huurder aanspreken voor het meerdere.

Huurder dient per email of aangetekende post te annuleren. Bij annulering is huurder de volgende annulerings- kosten verschuldigd:

3. Annulering huurder

a. 15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
b. 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvang

huurperiode;
c. 70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvang huur

periode;
d. 90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de

huurperiode;
e. 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.
f. Verhuurder mag naast de annuleringskosten een vast bedrag van 25 euro aan administratiekosten in rekening

brengen.

4. Niet nakoming

Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een geringe aard of omvang is. Bij ontbinding bestaat er aan- spraak op een vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming aan deze partij zelf kan worden toege- rekend. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder restitueert hij (een deel van) de betaalde huurprijs. Wordt de camper niet of niet tijdig afgeleverd, dan heeft huurder recht op 25% van de huursom, behoudens het recht op schadevergoeding, Brengt huurder de camper later terug dan overeen- gekomen, dan heeft verhuurder per dag recht op een vergoeding van de dagprijs (evenredig percentage van de huurprijs).

De kosten die direct verband houden met het gebruik van de caravan tijdens de huurperiode, zoals boetes en tol, komen voor rekening van huurder. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van verhuurder. Indien er sprake is van een gebrek, dient huurder direct contact op te nemen met ver- huurder om de mogelijkheden te bespreken.

6. Reparatie en Schade

Ongevallen, beschadigingen of diefstal tijdens huurperiode geldt voor huurder een eigen risico van 1000 euro per gebeurtenis. Huurder zal de verhuurder hiervan direct in kennis stellen. Huurder zal alle aanwijzingen van ver- huurder uitvoeren. Om noodzakelijke reparaties aan het gehuurde mogelijk te maken, stelt huurder op aanwijzing van verhuurder de caravan onmiddellijk zonder voorbehoud ter beschikking aan verhuurder. Huurder heeft hierbij geen enkel recht op enige schade- en onkostenvergoeding. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade, tenzij deze niet aan hem kan worden toegerekend. Ook bij natuurschade en inbraakschade geldt het eigen risico;

De huurder dient een bewijs (groene kaart) te overleggen waarop vermeld staat dat aanhanger/caravan WA mee verzekerd is met trekkend voertuig.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.